ເອກະສານເຜີຍແຜ່

ຄົ້ນຄວ້າ

ບົດລາຍງານຜົນການສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານຄັ້ງທີ II ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2017 (ສະບັບພາສາລາວ) REPORT LABOUR FORCE SURVEY 2017 ການສຳຫຼວດສະພາບແຮງງານ ປີ 2010 (ສະບັບພາສາລາວ) LABOUR FORCE SURVEY YEAR 2010 ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານ 2019-2022 ໂຄງສ້າງການສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2017 ການຄາດຄະເນແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2010-2015 ຄາດຄະເນພົນລະເມືອງລາວແຕ່ປີ 2015-2045 ບົດລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄວ້າຄວາມຕ້ອງການດ້ານວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ທັກສະສີມືແຮງງານຂອງການຈ້າງງານພາກເອກະຊົນ ປີ 2018 (ສະບັບພາສາລາວ - ອັງກິດ) ຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມໃນ ສປປ ລາວ ສຳລັບຜູ້ຊອກວຽກ ປີ 2019 LMI bulletin Job seekers A4 2019 English ຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມໃນ ສປປ ລາວ ສຳລັບຜູ້ຈ້າງງານ ປີ 2019 LMI bulletin Employers A4 2019 English Tourism and Hospitality Enterprise Survey of Employment and Skills in Lao P.D.R. ຂໍ້ມນສຳລັບຜູ້ຊອກວຽກ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2020 (ສະບັບພາສາລາວ). ຂໍ້ມນສຳລັບຜູ້ຊອກວຽກ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2020 (ສະບັບພາສາອັງກິດ). ຂໍ້ມນສຳລັບຜູ້ຈ້າງງານ, ຜູ້ສະໜອງການຶກອົບຮົມ ແລະ ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2020 (ສະບັບພາສາລາວ). ຂໍ້ມນສຳລັບຜູ້ຈ້າງງານ, ຜູ້ສະໜອງການຶກອົບຮົມ ແລະ ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2020 (ສະບັບພາສາອັງກິດ). ບົດລາຍງານການເກັບກຳຂໍ້ມູນຜູ້ອອກແຮງງານລາວທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານພາຍໃນ ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນທົ່ວປະເທດປີ 2020 ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການຄາດຄະເນການຈ້າງງານ 2021-2026 (ສະບັບພາສາລາວ) ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ການຄາດຄະເນການຈ້າງງານ 2021-2026 (ສະບັບພາສາອັງກິດ) ບົດລາຍງານຜົນການສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານ ຄັ້ງທີ III ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2022