ເຂົ້າສູ່ລະບົບ


ກະລຸນາລົງທະບຽນກ່ອນ...

ທ່ານສາມາດເຂົ້ານຳໃຊ້ລະບົບການແນະແນວອາຊີບ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ ໂດຍການເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງພວກເຮົາກ່ອນ ຫຼື ຖ້າຍັງບໍ່ມີ ສາມາດສະໝັກເປັນຜູ້ໃຊ້ໂດຍການຄຣິກທີ່ " ລົງທະບຽນເຂົ້າສູ່ລະບົບ "
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍ່ສາມາດໃຊ້ລະບົບ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້.

Image